PVC

PVC ฟิล์มหด PVC (PVC Shrink Film)

ฟิล์มหด PVC (PVC Shrink Film) คือ พลาสติกฟิล์มที่เมื่อโดนความร้อนจะหดรัดผลิตภัณฑ์

หรือควบหน่วยของผลิตภัณฑ์ก็ได้ให้อยู่ในรูปของแพ็คเดี่ยวแพ็คคู่แพ็ค

โหลตามความต้องการซึ่งฟิล์ม PVC นี้มีคุณสมบัติเด่นตรงที่เนื้อฟิล์มมีความใส

ทำให้เมื่อหดรัดผลิตภัณฑ์แล้วสามารถแสดงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้ดี

สีสันของสินค้าที่สวยงามข้อความยี่ห้อคุณสมบัติส่วนประกอบต่าง ๆ

ที่ผู้ขายต้องการให้ผู้บริโภคได้เห็นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทราบว่าผู้บริโภค

เป็นบุคคลแรกให้การเปิดใช้สินค้านั้ (ผลิตได้ทั้งถุงตัดเปิด, ถุงตัดรีด, ถุงรีดโค้ง, ถุงรีดตามแบบสินค้า)